Jeśli posiadasz mieszkanie własnościowe i myślisz, że nikt nie może Ci go odebrać, jesteś w ogromnym błędzie. Wszystkich mieszkańców obowiązują bowiem zasady, których rażące naruszenie może skutkować utratą prawa do lokalu. W jakich sytuacjach może to nastąpić? Wszystko zależy od rodzaju zajmowanego lokalu – my postanowiliśmy przyjrzeć się uważniej mieszkaniom własnościowym, spółdzielczym lokatorskim oraz tzw. komunalnym (z zasobów gminy).

 

Utrata prawa do mieszkania własnościowego
Często zapominamy o tym, że kupno mieszkania nie oznacza, że od tej pory nie obowiązują nas żadne zasady. Są bowiem okoliczności, w których możemy zostać pozbawieni tytułu prawnego do własnego lokum. Można tutaj wskazać takie przesłanki jak np. długotrwałe, naganne zachowania w znacznym stopniu utrudniające i uprzykrzające życie innym mieszkańcom budynku oraz nagminne łamanie regulaminu wspólnoty.
Mieszkanie stracimy również w przypadku zadłużenia – wspólnota ma prawo zainterweniować, gdy długotrwale nie wnosimy opłat z tytułu użytkowania lokalu. Taka sytuacja może się skończyć licytacją nieruchomości, a tym samym, eksmisją.

 

Utrata prawa do mieszkania komunalnego
Korzystając z lokalu będącego własnością gminy, musimy pamiętać, że nie jest to nasze mieszkanie i dlatego jesteśmy zobowiązani do przestrzegani wielu zasad. W innym przypadku może nam grozić utrata prawa do zajmowania lokalu poprzez wypowiedzenie umowy najmu.

Chyba nie musimy nikomu tłumaczyć, że niepłacenie czynszu zawsze stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy najmu. W przypadku mieszkania komunalnego gmina może nam wypowiedzieć najem, jeśli zadłużenie obejmuje min. 3 pełne okresy rozliczeniowe (3 miesiące). Są też inne okoliczności, być może nie dla każdego tak oczywiste:

  • nieobecność w lokalu przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
  • nabycie prawa do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości (np. w spadku),
  • podnajmowanie mieszkania w całości bądź części osobom trzecim bez wiedzy oraz zgody właściciela, tj. gminy,
  • użytkowanie lokalu w sposób naruszający regulamin oraz utrudniający zamieszkiwanie innym lokatorom budynku (np. częste zakłócanie porządku, wyrządzanie poważnych szkód, itp.),
  • użytkowanie lokalu niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. prowadzenie działalności usługowej w mieszkaniu bez pisemnej zgody gminy),
  • budynek wymaga remontu/rozbiórki bądź też został odzyskany od gminy przez prywatnych właścicieli.

 

Utrata prawa do mieszkania spółdzielczego lokatorskiego
Posiadając członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej, możemy starać się o przydział lokalu znajdującego się w jej zasobach. Takie mieszkanie podlega spółdzielni i dlatego pozbawienie praw do jego użytkowania może nastąpić jedynie na mocy podjętej przez odpowiedni organ uchwały o wykluczeniu członka ze spółdzielni. Jest to równoznaczne z jego utratą prawa do mieszkania. Co może być przyczyną podjęcia tak radykalnych kroków?

  • zaleganie z płatnościami wobec spółdzielni za okres minimum 6 miesięcy,
  • niszczenie części wspólnych nieruchomości,
  • uciążliwe zachowania zakłócające porządek,
  • korzystanie z lokalu niezgodnie z jego przeznaczeniem.