Na czym polega zarządzanie nieruchomościami?

budynek wielorodzinny bielsko-biała

Oferujemy profesjonalną obsługę nieruchomości w zakresie zarządzania nieruchomościami i administracji wspólnotami mieszkaniowymi. Podstawą działań zarządcy nieruchomości, jest działanie w interesie właścicieli nieruchomości, optymalizacja kosztów, a w przypadku nieruchomości komercyjnych maksymalizacja zysków z zarządzanych nieruchomości.  Działania zarządcy nieruchomości realizowane są przez szereg czynności:

 • Zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno – finansowej nieruchomości
 • Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości
 • Zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej
 • Bieżące administrowanie nieruchomością
 • Utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem
 • Uzasadnione inwestowanie w nieruchomość

Jakie czynności wykonujemy w ramach usługi zarządzania nieruchomościami ?

 

Czynności zarządzania i administracji nieruchomościami podejmowane w ramach obsługi zarządzanych nieruchomości można podzielić na 3 obszary:

Obsługa techniczna nieruchomości

obsługa techniczna nieruchomości

 • Dbanie z należytą starannością o stan nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane.
 • Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego
 • Zlecanie przeglądów budowlanych, sanitarnych i innych wymaganych prawem lub niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu
 • Sporządzanie planów przeglądów wymaganych ustawą prawo budowlane.
 • Zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości.
 • Przygotowywanie planów remontów.
 • Przedstawianie ofert w przedmiocie umów z dostawcami i wykonawcami robót i usług.
 • Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, organizowanie przetargów, negocjowanie cen i warunków umów, przedkładanie najkorzystniejszych ofert.
 • Kontrola firm wykonujących remonty i modernizację oraz uczestnictwo w komisji przy odbiorze ilościowym i jakościowym wykonywanych robót i usług.

 

Administracja nieruchomością

obsługa administracyjna nieruchomości

 

 • Prowadzenie ewidencji lokali, właścicieli lokali wraz z przypadającymi im udziałami w nieruchomości.
 • Zawieranie w imieniu wspólnoty umów dla nieruchomości z dostawcami energii elektrycznej, energii cieplnej, ciepłej i zimnej wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości.
 • Zawieranie umów dla nieruchomości wspólnej na usługi kominiarskie i inne usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych w nieruchomości wspólnej (dźwig osobowy, domofon, antena zbiorcza).
 • Ubezpieczenie nieruchomości wspólnej.
 • Wyszukiwanie usługodawców, negocjowanie cen i warunków umów oraz ich zawieranie na usługi związane z zarządem nieruchomością wspólną, merytoryczną kontrolę faktur wystawianych przez usługodawców, kontrolę wykonania umów przez usługodawców oraz zmienianie i rozwiązywanie dotychczasowych umów w przypadkach gospodarczo uzasadnionych.
 • Organizacja i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej .
 • Wykonywanie czynności związanych z zebraniami właścicieli lokali, zawiadamianie o zebraniach, powiadamianie właścicieli o treści uchwał podjętych w trybie indywidualnego zbierania głosów.
 • Wynajmowanie pomieszczeń i innych części w nieruchomości wspólnej (np. wynajem elementów ogrodzenia lub elewacji pod reklamę), w zamian za uzyskanie na rzecz wspólnoty pożytków. Wynajem może nastąpić wyłącznie na podstawie uchwały wspólnoty.
 • Zapewnienie właścicielom informacji o sytuacji wspólnoty oraz dostępu do jej dokumentów.
 • Powiadamianie właścicieli lokali o zmianie wysokości opłat związanych z dostawami mediów oraz usług dla nieruchomości.
 • Sporządzanie protokołów szkód i utrzymywanie w tych sprawach kontaktów z firmami ubezpieczeniowymi.
 • Prowadzenie teczek wspólnot mieszkaniowych wraz z dokumentacją z zebrań wspólnoty.
 • Prowadzenie w imieniu wspólnoty wszelkiej korespondencji z urzędami, kontrahentami i członkami wspólnoty w zależności od zaistniałych spraw i potrzeb.
 • Reprezentacja wspólnoty na zewnątrz.

 

Obsługa księgowa nieruchomości

obsługa księgowa nieruchomości

 

 • Prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z ustawą o własności lokali
 • Wykonywanie sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystycznego.
 • Sporządzanie sprawozdania rocznego wraz z deklaracją dla Urzędu Skarbowego.
 • Przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowej wspólnoty.
 • Obsługa rachunku bankowego wspólnoty.
 • Prowadzenie sprawozdawczości wspólnoty dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzenie indywidualnych rozliczeń zużycia mediów dla poszczególnych właścicieli.
 • Kontroling finansów wspólnot.
 • Współpraca z bankiem – wysyłanie przelewów, odbiór wyciągów, wyłapywanie i korygowanie pomyłek bankowych.
 • Windykacja należności.
 • Sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych.
 • Sporządzanie sprawozdań z realizacji planów gospodarczych i finansowych

Ile kosztuje zarządzanie nieruchomościami?

W związku z tym, że każda nieruchomość wymaga analizy pod względem technicznym, prawnym jak i struktury lokali, nie istnieje coś takiego jak cennik usług zarządzania nieruchomościami. Można przyjąć , że w Bielsku-Białej ceny za zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, kształtują się w pomiędzy 50 gr/m2 a 1,5 zł/m2 powierzchni użytkowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi.

Wynagrodzenie zarządcy nieruchomości ustalane jest indywidualnie, w zależności od potrzeb właścicieli, stanu technicznego budynku, posiadanej dokumentacji oraz powierzchni nieruchomości.

Szczegółowy zakres czynności zarządzania nieruchomościami, oraz wynagrodzenie dla zarządcy nieruchomości są regulowane są w umowie o zarządzanie nieruchomością, która podpisywana jest przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub pełnomocnika współwłaścicieli nieruchomości.

Jak rozpocząć współpracę?

Zapraszam wspólnoty mieszkaniowe oraz właścicieli nieruchomości komercyjnych do kontaktu w celu wyceny usługi zarządzania.

Możemy spotkać się na nieruchomości, która ma być przejęta w zarządzanie, lub umówić w naszym biurze. Na pierwszym spotkaniu staramy się poznać potrzeby właścicieli nieruchomości i wstępnie ocenić stan techniczny budynku. Możemy też wstępnie przeanalizować dokumentację budynku. Ofertę na zarządzanie składamy po przeanalizowaniu uzyskanych informacji,

Jeżeli jesteś zainteresowany usługą  zarządzania nieruchomościami proszę o kontakt z zarządcą nieruchomości.

Świadczymy usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi ale również budynkami komercyjnymi w takich miejscowościach jak Bielsko-Biała, Żywiec, Pszczyna, Czechowice-Dziedzice, Cieszyn, Ustroń, Szczyrk. Możemy przyjąć również zlecenia na zarządzanie w innych miejscowościach województwa Śląskiego.

Oprócz zarządzania całymi budynkami zarządzamy także lokalami do wynajęcia - tzw. zarządzanie najmem - więcej informacji na temat profesjonalnej opieki nad mieszkaniami (i lokalami użytkowymi) znajdziesz  tutaj.