W naszej pracy, kierujemy się zasadami opracowanymi w kodeksie etyki pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości przyjęty przez Polską Federację Rynku Nieruchomości (PFRN).

Treść kodeksu przedstawiamy  poniżej


KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ
POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
PREAMBUŁA
Prowadzenie działalności zawodowej przez pośredników w obrocie nieruchomościami i
zarządców nieruchomości wymaga dyscypliny i pogłębionej wiedzy z wielu dziedzin nauki i
prawa. Wiedza ta powinna być aktualizowana.
Mając na uwadze zakres odpowiedzialności, który spoczywa na pośrednikach w obrocie
nieruchomościami i zarządcach nieruchomości w wyniku pełnionej przez nich roli w życiu
społecznym i gospodarczym, ustanawiamy Kodeks etyki zawodowej pośredników w obrocie
nieruchomościami i zarządców nieruchomości.
Celem stanowionych zasad jest zapewnienie usługobiorcom najwyższej ochrony i jakości
usług w interesie wspólnego dobra oraz w celu zachowania dorobku i osiągnięć zawodu
pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.
DEFINICJE
§ 1 1. Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, zwanym dalej Pośrednikiem, jest
osoba fizyczna wykonująca zawodowo czynności faktyczne zmierzające do dokonania
przez inne osoby czynności prawnych dotyczących praw do nieruchomości, w tym:
a. nabycia lub zbycia prawa do nieruchomości;
b. nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu;
c. najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części;
d. innych czynności niż określone w pkt. a-c, mających za przedmiot prawa do
nieruchomości lub ich części.
2. Zarządcą nieruchomości, zwanym dalej Zarządcą, jest osoba fizyczna wykonująca
zawodowo czynności faktyczne mające na celu w szczególności:
a. zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;
b. zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji
nieruchomości;
c. zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów
Prawa energetycznego;
d. bieżące administrowanie nieruchomością;
e. utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej
przeznaczeniem;
f. uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.
3. „Nieruchomość” na potrzeby niniejszego Kodeksu oznacza również spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu, ekspektatywę do tychże praw oraz prawo wynikające
z zawartej z deweloperem umowy o wybudowanie lokalu mieszkalnego, użytkowego i
domu jednorodzinnego.
Kodeks etyki zawodowej
pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości
2
4. Pośrednik/zarządca może wykonywać opracowania i ekspertyzy oraz doradztwo w
zakresie rynku nieruchomości.
ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ
ZASADY OGÓLNE
§ 2. Pośrednik/zarządca wykonując zawód, wykazuje się kompetencją oraz
profesjonalizmem.
§ 3. Pośrednik/zarządca wykonuje zawód zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów
prawa oraz kodeksu etyki zawodowej, ze szczególną starannością, właściwą dla
zawodowego charakteru tych działalności.
§ 4. Pośrednik/zarządca zna i analizuje sytuację rynkową w zakresie niezbędnym do
prawidłowej obsługi klientów.
§ 5. Pośrednik/zarządca nie podejmuje się wykonania zadań, które wykraczają poza
zakres ich wiedzy i doświadczenia zawodowego, chyba że uzyska zgodę klienta na
współpracę ze specjalistą w danej dziedzinie.
§ 6. Pośrednik/zarządca doskonali umiejętności i podnosi kwalifikacje zawodowe, w
szczególności poprzez regularne uczestnictwo w ustawicznym kształceniu.
RELACJE Z KLIENTAMI
§ 7. Pośrednik/zarządca nie dyskryminuje klientów, ani osób trzecich ze względu na rasę,
wyznanie, płeć lub pochodzenie.
§ 8. Pośrednik/zarządca powstrzymuje się od natrętnego nakłaniania klientów do
zamówienia usługi, a w kontaktach z klientami, osobami trzecimi oraz innymi
pośrednikami/zarządcami zawsze ujawnia swój status, jako osoby działającej
zawodowo.
§ 9. Pośrednik/zarządca informuje klienta o zasadach świadczenia usługi
pośrednictwa/zarządzania.
§ 10. W relacjach z klientami pośrednik/zarządca postępuje etycznie, uczciwie i
rozważnie, dbając o to, aby nie narazić ich na szkody.
§ 11. Pośrednik/zarządca postępuje w stosunku do klientów lojalnie i chroni ich
interesy, zachowując zasadę poszanowania praw wszystkich zainteresowanych stron.
§ 12. Pośrednik/zarządca nie zataja przed klientem żadnych ofert oraz udziela
jasnych, wyczerpujących i niewprowadzających w błąd informacji o przedmiocie
pośrednictwa/zarządzania.
§ 13. Pośrednik/zarządca dba o to, aby inna jego działalność gospodarcza lub/i
zawodowa nie narażała na szkodę interesów klientów.
§ 14. Pośrednik nie może być stroną transakcji, w odniesieniu do której wykonuje czynności
pośrednictwa.
§ 15. Zarządca nie przyjmuje bez wiedzy i zgody klienta, wynagrodzenia, ani żadnych
innych korzyści od usługodawców zatrudnionych w związku z realizacją zadania
powierzonego zarządcy przez klienta.
Kodeks etyki zawodowej
pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości
3
§ 16. Pośrednik/zarządca, w związku z realizacją umowy nie zamawia bez wiedzy i zgody
klienta odpłatnych robót, towarów ani usług obciążających tego klienta.
§ 17. Informacje, które Pośrednik uzyskał w związku z wykonywaniem czynności
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a Zarządca w związku z wykonywaniem
czynności zarządzania nieruchomościami, stanowią tajemnicę zawodową. Tajemnica
ta może być ujawniona tylko w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jak
również przy przekazywaniu informacji niezbędnych dla właściwego wykonywania
usługi oraz mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo transakcji.
RELACJE Z INNYMI SPECJALISTAMI RYNKU NIERUCHOMOŚCI
§ 18. Pośrednik/zarządca utrzymuje koleżeńskie relacje z innymi pośrednikami/ zarządcami
i współpracuje przestrzegając zasad uczciwej konkurencji, lojalności i szacunku.
§ 19. Wypowiadając się na temat działalności prowadzonej przez innego pośrednika/
zarządcy, pośrednik/zarządca zachowuje umiarkowanie i obiektywizm.
§ 20. Pośrednik/zarządca unika wszelkich konfliktów z innymi pośrednikami/zarządcami,
które mogłyby naruszyć interesy klienta.
§ 21. Pośrednik/zarządca dba o prestiż zawodu.
§ 22. Pośrednik/zarządca powstrzymuje się od zachowań, które mogą wyrządzić
moralną lub materialną szkodę innemu pośrednikowi/zarządcy.
§ 23. Pośrednik/zarządca dąży do eliminowania ze swojego środowiska praktyk
szkodzących klientom.
Powyższy Kodeks Etyki Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców
Nieruchomości został opracowany na podstawie o Europejskiego Kodeksu Etyki Zawodowej
Specjalistów Rynku Nieruchomości przyjętego przez CEPI.
Przyjęto uchwałą Rady Krajowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w dniu 9 grudnia
2013 roku.
Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku