Właściciele mieszkań coraz częściej traktują nieruchomości jako długoterminową inwestycję. Dlatego decydują się na wynajęcie lokalu osobom trzecim na warunkach określonych w umowie oraz ustawie o ochronie praw lokatorów. I tutaj pojawiają się obawy związane z zabezpieczeniem własnych interesów. Właściciele nieruchomości obawiają się bowiem nieuczciwych najemców wykorzystujących swoje prawa – nawet w sytuacji, gdy zalegają z opłatami bądź naruszają inne warunki wynajmu.
Z pomocą przychodzi najem okazjonalny, który jest formą umowy minimalizującą ryzyko strat związanych z problematycznymi lokatorami.

 

Czym jest najem okazjonalny?
Umowa najmu okazjonalnego to umowa najmu lokalu przeznaczonego do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i jest zawarta na czas określony (maksymalnie 10 lat z możliwością przedłużenia). Taka forma najmu dotyczy jedynie mieszkań będących własnością prywatną i zarezerwowana jest dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności w zakresie obrotu nieruchomościami.
Najem okazjonalny daje właścicielowi znacznie więcej praw w zakresie eksmisji uciążliwego lokatora – w tym przypadku procedury są znacznie bardziej uproszczone niż przy zwykłej umowie najmu i nie ma konieczności prowadzenia postępowania sądowego.

 

Forma umowy najmu okazjonalnego
Najem okazjonalny musi być zawarty w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa musi ponadto zostać podpisana przez obie strony i musi zawierać takie elementy jak: dokładne dane najemcy oraz wynajmującego, okres obowiązywania umowy, wysokość czynszu i termin jego płatności, kwestie związane z pobraniem oraz zwrotem kaucji zabezpieczającej.
Jednak to nie wszystko. Do umowy muszą zostać dołączone niezbędne dokumenty:

  • oświadczenie najemcy, w którym poddaje się on egzekucji i zobowiązuje się do opuszczenia zajmowanego mieszkania w terminie wskazanym w żądaniu opróżnienia lokalu (dokument w formie aktu notarialnego),
  • wskazanie przez najemcę lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opuszczenia wynajmowanego mieszkania + oświadczenie właściciela wskazanego lokalu, że wyraża on zgodę na zamieszkanie najemcy.

Po dopełnieniu powyższych formalności konieczny jest jeszcze jeden krok, by umowa nabrała mocy prawnej. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zgłoszenia faktu zawarcia umowy najmu okazjonalnego do naczelnika Urzędu Skarbowego najpóźniej w terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia najmu.

 

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego
Wielu najemców patrzy nieprzychylnym okiem na tę formę umowy, obawiając się bezpodstawnej eksmisji. Jest to błędne przekonanie, ponieważ każda umowa szczegółowo określa sytuacje, w których można wypowiedzieć jej warunki. W tym przypadku jest to:

  • zaleganie z płatnościami czynszu za min. 3 pełne okresy rozliczeniowe pomimo wcześniejszego upomnienia na piśmie z wyznaczeniem dodatkowego terminu płatności,
  • wynajęcie w całości bądź też części mieszkania innym osobom bez wiedzy oraz pisemnej zgody właściciela,
  • rażące zakłócanie porządku lub też użytkowanie lokalu niezgodnie z jego przeznaczeniem.